GDPR:

Följ Personuppgiftspolicyn beskriver hur Capida.se behandlar, samlar in & lagrar personuppgifter.
1. Introduktion

1.1 Denna personuppgiftspolicy (hädanefter kallad "Policen") beskriver hur Capida.se (nedan kallad "oss", "vi" eller "vår") samlar in och behandlar personuppgifter i samband med köp av tjänster, medlemskap, produkter eller allmän användning av vår hemsida.
1.2 Policyn har utformats och gjorts tillgänglig för att följa dataskyddsförordningen (2016/679 av den 27 april 2016) (nedan kallad "GDPR") och reglerna däri om informationsskyldighet.

2. Insamling av information genom användning av cookies

2.1 När du besöker och använder vår webbplats(er), samlas cookies in och används på grundval av samtycke. Informationen i dessa cookies inkluderar webbläsartyp, söktermer på vår(a) webbplats(er), IP-adress, plats vid inloggning (hädanefter "Cookiedata").
2.2 Cookiedata används för att förbättra vår webbplats och användarupplevelsen, för att genomföra riktad marknadsföring.
2.3 Användningen av cookies för insamling av information och data är i övrigt i enlighet med cookie-förordningen (nr 1148 den 9 december 2011), 3 §.
2.4 Om du vill avvisa eller begränsa de cookies som placeras på din dator när du besöker vår webbplats kan du alltid göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du bör dock vara medveten om att avvisande eller begränsning av cookies har en inverkan på webbplatsens funktionalitet, och detta kommer att resultera i funktioner på webbplatsen som du inte kan se. Alla
webbläsare tillåter att cookies raderas kollektivt eller individuellt. Hur detta görs beror på vilken webbläsare som används. Om du använder flera olika webbläsare måste du komma ihåg att radera cookies i alla webbläsare. 2.5 Vi vidarebefordrar cookiedata till Vi kan, beroende på omständigheterna, vidarebefordra cookiedata till Google, Bing, Twitter och Facebook etc. direktmarknadsföring.

3. Typer av personuppgifter som behandlas

3.1 Vi behandlar personuppgifter om dig när detta är relevant och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Beroende på de specifika omständigheterna kan de behandlade personuppgifterna innefatta följande typer av personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-post, information för att spåra försändelsen (till exempel spårningsnummer), bankinformation (kortinformation eller konto). information), kundnummer.
3.2 Om vi ​​behöver samla in och behandla ytterligare personuppgifter än vad som anges ovan kommer vi att informera dig om detta vid insamlingstillfället. Sådan information kan också tillhandahållas när denna policy uppdateras.

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter

4.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter för legitima ändamål i enlighet med GDPR. Beroende på omständigheterna kan personuppgifterna komma att behandlas för följande ändamål: a) För att kunna leverera eller erbjuda de tjänster eller produkter och/eller säljerbjudanden som vi erbjuder. b) För att svara på förfrågningar och/eller klagomål från användare, kunder eller medlemmar. c) Att lagra personuppgifter i den mån detta är ett krav enligt gällande lagstiftning, inklusive bland annat lagring av bokförings- och bokföringshandlingar i enlighet med gällande lagstiftning. d) Att skicka direktmarknadsföring till användare, kunder eller medlemmar (som e-post, MMS, direktmeddelanden på sociala medier etc.). e) Att skicka nyhetsbrev via e-post. f) För att förbättra våra produkter, tjänster eller webbplats.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

5.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandling i enlighet med GDPR. Behandlingen av personuppgifter sker enligt de särskilda omständigheterna med utgångspunkt från följande behandlingsmyndighet: a) Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med den registrerade, jfr GDPR, artikel 6, mom. 1, bokstav b, första strecksatsen. b) Om vi ​​har bett om ditt samtycke för att behandla vissa specifika personuppgifter är behandlingsgrunden för de specifika personuppgifterna ditt samtycke, jfr GDPR, artikel 6, mom. 1, bokstav a, genom att samtycket alltid kan återkallas genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns längst ner i denna policy, och om samtycket återkallas kommer de personuppgifter som behandlas med stöd av samtycket att raderas, om inte de kan eller måste behandlas till exempel för att uppfylla en rättslig skyldighet. c) Behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, jfr GDPR, artikel 6, mom. 1, bokstav c. d) Behandlingen är nödvändig för att driva ett berättigat intresse, där den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter inte går före detta, jfr GDPR, artikel 6, st. 1, bokstav f.
5.2 Vi utför följande behandling: Om vi ​​skickar direktmarknadsföring till dig, inklusive via e-post, kommer vi att be om ditt samtycke i förväg i enlighet med gällande regler i marknadsföringslagen.

6. Utlämnande och överföring av personuppgifter

6.1 Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till andra när lagen tillåter eller kräver det. Vårt företag ingår i en koncern där personuppgifter delas mellan koncernbolagen beroende på de specifika omständigheterna.

7. Radering och lagring av personuppgifter

7.1 Vi säkerställer att personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för våra behandlingsändamål enligt beskrivningen ovan. Vi lagrar alltid personuppgifter under den tid som tillämplig lagstiftning ålägger oss, bland annat i syfte att dokumentera efterlevnad av bland annat bokföringslagens bestämmelser. För frågor angående lagring och behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den e-postadress du hittar längst ner i denna policy.

8. Registrerade personers rättigheter

8.1 Registrerade personer har ett antal rättigheter som vi kan hjälpa till med. Om du som registrerad vill utnyttja dina rättigheter måste du kontakta oss. Rättigheterna omfattar följande: Rätt att se information (rätt till insyn): Registrerade personer har rätt att få insyn i de uppgifter som behandlas om dem, samt en rad ytterligare uppgifter.

8.1.1 Rätt till rättelse (rättelse):
Den registrerade har rätt att vända sig till er som personuppgiftsansvariga och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att ni som personuppgiftsansvariga också själva måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Om uppgifter rättas på den registrerades begäran måste ni som personuppgiftsansvariga informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den registrerade har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut

8.1.2 Rätt till radering: 
Den registrerade har rätt att vända sig till er som personuppgiftsansvariga och be att uppgifterna om honom eller henne raderas.
Uppgifterna måste raderas i följande fall
om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och hen återkallar samtycket om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas 
om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
om personuppgifterna har behandlats olagligt 
om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.
Om uppgifter raderas på den registrerades begäran måste den personuppgiftsansvariga också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.
När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om den registrerades begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

8.1.3 Rätt till begränsning av behandling:
De registrerade har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska ni som personuppgiftsansvariga informera den registrerade om detta.

8.1.4 Rätt att invända: Registrerade personer har i vissa fall rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av deras personuppgifter. Du kan också invända mot behandling av uppgifter för direktmarknadsföring.

8.1.5 Rätt att överföra information (dataportabilitet): I vissa fall har registrerade personer rätt att få sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

8.1.6 8.2 Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar på (https://www.imy.se/). Om du vill utnyttja dina rättigheter som beskrivs ovan, använd kontaktinformationen som finns längst ner i denna policy. Vi strävar efter att göra allt för att tillgodose dina önskemål gällande vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad. Om du trots våra ansträngningar vill lämna in ett klagomål kan du göra det genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/).

8.1.7 Rätt till dataportabilitet:
Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.
Ni som personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal. Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat

9. Ändringar av denna policy

9.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy. Om vi ​​ändrar policyn kommer vi att ändra datum och version längst ner i dokumentet. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår hemsida, e-post eller med andra kommunikationsmedel.

10. Kontakt

10.1 För frågor eller kommentarer om denna policy, eller vid åberopande av en eller flera rättigheter, kan vi kontaktas på info@capida.dk.
ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYEN
Skulle vi göra ändringar i vår personuppgiftspolicy kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på vår webbplats.
Capida ApS personuppgiftspolicy per 21/01-2023